Όροι Χρήσης – Προϋποθέσεις

Α. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1       Οι ιστοσελίδες “santair.gr”, “apinidotis.santair.gr” και “apinidistis.santair.gr” (όλες εφεξής “Ιστοσελίδα”) έχουν δημιουργηθεί για την προσωπική πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών της (εφεξής “Χρήστες”). Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αφού διαβάσουν προσεκτικά αποδέχονται ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.

1.2       Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

1.3       Η Santair AE (εφεξής “Εταιρεία”) ή άλλη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους Χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.

1.4       Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

1.5       Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

1.6       Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί, μόνιμα ή προσωρινά, εξαιτίας γεγονότων μη ελεγχόμενων από την Εταιρεία.

1.7       H Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και τη συντήρηση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, αλλά αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από μεγάλο αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να αστοχήσει ή να χρειαστεί συντήρηση, χωρίς καμία προειδοποίηση.

2. Περιεχόμενο – Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1       Το σήμα “Santair” και άλλα συναφή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα, είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της “Santair ΑΕ” ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της γενικά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων και των εικόνων (εφεξής “Περιεχόμενο”), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

2.2       Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει, εν συνόλω ή εν μέρει, αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή/και διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

2.3       Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες.

2.4       Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται ή μεταδίδονται ή αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω Χρήστη. Οτιδήποτε μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της Ιστοσελίδας ή υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, για κάθε σκοπό, ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο. Μέσω της Ιστοσελίδας, κάθε Χρήστης της μπορεί να υποβάλλει, ή/και η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει, περιορισμένες  πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί πως εξυπηρετεί τις εμπορικές της δραστηριότητες.

2.5       Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι (εφεξής συλλογικά “Εμπορικά Σήματα”) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειμένα είτε όχι Εμπορικά Σήματα της Εταιρείας ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους των Χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων, απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.

2.6       Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους Χρήστες, απαγορεύεται, εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

3. Ευθύνη της Εταιρείας – Υποχρεώσεις των χρηστών

3.1       Παρά την επισταμένη προσπάθεια της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και  αποδέχονται ότι η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών  της. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους  εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται  ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα, δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την Εταιρεία.

3.2       Οι Χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε Χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η Εταιρεία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε Χρήστη στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται στους Χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή απαραβίαστου. Η Εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημιών, θετικών ή αποθετικών εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή την αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από Χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Χρήστη, το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για τη λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν η Εταιρεία ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι “σύνδεσμοι” (hyperlinks) προς άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών.

3.3       Η Εταιρεία δεν έχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή/και να μεταδίδεται, μεταφέρεται, διακινείται, οποιοδήποτε παράνομο ή/και απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό, βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.

3.4       Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους και τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να μην έχει επιθεωρήσει. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά, ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των Χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται με ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την Εταιρεία και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

3.5       Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Β. Τήρηση Eχεμύθειας

1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σέβονται το προσωπικό απόρρητο κάθε Χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα παράγραφος αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο Χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

2. Προσωπικά Δεδομένα

2.1       Η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των Χρηστών (π.χ., όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”), τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας και των παρεχομένων μέσω αυτής, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους Χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το Χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη της Ιστοσελίδας, μπορεί να είναι τρίτοι οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία για την παροχή σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών ή η Εταιρεία μπορεί (εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή του Χρήστη) να ανακοινώνει τα  Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρείας ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνεργασία, για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, ή/και την προώθηση από απόσταση προϊόντων δικών της ή τρίτων. Αν κάποιος Χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει στην Εταιρεία.

2.2       Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού,  κάθε Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@santair.gr Επιπλέον, εφόσον κάποιος Χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα οικειοθελώς, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

α.         αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των Χρηστών και εν γένει καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας,

β.         ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία (ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο συμβαλλόμενο εκ μέρους της σε σχέση με μία προωθητική ενέργεια) για μελλοντική επικοινωνία με τους Χρήστες,

γ.         ενδεχόμενη παροχή σε τρίτους, συμβαλλόμενους με την Εταιρεία, συλλογικών -αλλά όχι μεμονωμένων ή εξατομικευμένων- πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

2.3       Σε περίπτωση που ο Χρήστης της Ιστοσελίδας γνωστοποιήσει απευθείας σε τρίτους τα Προσωπικά του Δεδομένα, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων του. Ως εκ τούτου, ανήκει αποκλειστικά στο Χρήστη η ευθύνη να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας.

2.4       Τέλος, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης στην Εταιρεία ή σε τρίτον, είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από κάποιον Χρήστη, προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον τηλεφωνικό του αριθμό κλπ.) χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού, η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος Χρήστη.

3. Ανήλικοι

3.1       Η Εταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα άτομα να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

3.2       Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας της Εταιρείας διέπει τη συλλογή, τήρηση σε Αρχείο και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από αυτήν. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

4. Πληροφορίες ή Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το Χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το Χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το Χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

5. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που μεταφέρονται από ένα διακομιστή web στον υπολογιστή του Χρήστη της Ιστοσελίδας, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των Χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή ή για τα αρχεία του Χρήστη, και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορεί να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

6. Pixel Tags

Στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα “pixel tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων), “web beacons” (κωδικοί ιχνηλασίας), “clear GIFs” (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού “Pixel Tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ταχύτητα απόκρισης. Με τα Pixel Tags είναι εφικτή η μέτρηση του αριθμού των Χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της Ιστοσελίδας, η παροχή επώνυμων υπηρεσιών και ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας που είχαν ενέργειες προώθησης ή διαφημιστικές καμπάνιες. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.

Γ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.