Τελευταία Νέα

Νέες οικολογικές τσάντες

Η εταιρία SANTAIR AE αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνδυάζει τη δυναμική της πορεία με τον απαραίτητο σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωσή της.

Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται στα κάτωθι:

  • Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές της αποφάσεις με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος από τη δραστηριότητά της.
  • Στην συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, στην υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Είναι πεποίθηση της εταιρίας SANTAIR AE ότι η εφαρμογή του Συστήματος Περιβάλλοντος κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001 (έκδοση 2015) θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Στα παραπάνω πλαίσια, η εταιρεία πραγματοποιεί:

  • Διαρκή βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών, προμηθειών
  • Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας
  • Ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον

Αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον, οι εταιρίες Santair και Welcare, συνδυάζουν τη δυναμική τους πορεία με περιβαλλοντικό τρόπο σκέψης και δράσης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, προχωρήσαμε σε κατάργηση των πλαστικών τσαντών και υιοθέτηση επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας  για τους πελάτες και προμηθευτές μας. Έτσι όχι μόνο μειώσαμε κατά 4 τόνους το ενεργειακό μας αποτύπωμα, αλλά απορροφήσαμε από τον πλανήτη μας σχεδόν 4 τόνους (3.870 κιλά) ανακυκλωμένο πλαστικό για την παραγωγή τους!