2003

  • Επεκτείνεται η δραστηριότητα της εταιρίας με τη δημιουργία νέας Επιχειρησιακής Μονάδας Νοσοκομειακού Εξοπλισμού.