2004

  • Ξεκινά αποκλειστικές συνεργασίες με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Maquet Critical Care ΑΒ (Σουηδία), Spacelabs Healthcare Inc (ΗΠΑ), Abbott Point of Care Inc (ΗΠΑ), Cardiac Science Inc (ΗΠΑ).
  • Η εταιρία πιστοποιείται με το πρότυπο 9001:2000 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης SGS.